უძრავი ქონება
უძრავი ქონება და საჯარო რეესტრი (რეგისტრაცია და გადასახადები)

უძრავი ქონება და საჯარო რეესტრი (რეგისტრაცია და გადასახადები)

სამოქალაქო სამართალი იცნობს ქონების ცნებას, რომელიც არის ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა ფლობა, სარგებლობა, განკარგვა და შეძენა შესაძლებელია შეუზღუდავად, თუ ეს არ არის აკრძალული კანონით ან არ ეწინააღმდეგება ზნეობის ნორმებს. თავის მხრივ, ნივთი...

უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, გაქირავება – იურიდიული საკითხები

უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, გაქირავება – იურიდიული საკითხები

Რა არის უძრავი ქონება? უძრავ ნივთებს მიეკუთვნება მიწის ნაკვეთი მასში არსებული წიაღისეულით, მიწაზე აღმოცენებული მცენარეები, ასევე, შენობა-ნაგებობანი, რომლებიც მყარად დგანან მიწაზე. უძრავ ნივთზე უფლების წარმოშობის საფუძველია: ნასყიდობის ხელშეკრულება; ჩუქების...

უძრავი ქონება და საჯარო რეესტრი (რეგისტრაცია და გადასახადები)

უძრავი ქონება და საჯარო რეესტრი (რეგისტრაცია და გადასახადები)

სამოქალაქო სამართალი იცნობს ქონების ცნებას, რომელიც არის ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა ფლობა, სარგებლობა, განკარგვა და შეძენა შესაძლებელია შეუზღუდავად, თუ ეს არ არის აკრძალული კანონით ან არ ეწინააღმდეგება ზნეობის ნორმებს. თავის მხრივ, ნივთი...

უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, გაქირავება – იურიდიული საკითხები

უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, გაქირავება – იურიდიული საკითხები

Რა არის უძრავი ქონება? უძრავ ნივთებს მიეკუთვნება მიწის ნაკვეთი მასში არსებული წიაღისეულით, მიწაზე აღმოცენებული მცენარეები, ასევე, შენობა-ნაგებობანი, რომლებიც მყარად დგანან მიწაზე. უძრავ ნივთზე უფლების წარმოშობის საფუძველია: ნასყიდობის ხელშეკრულება; ჩუქების...