უძრავი ქონება და საჯარო რეესტრი (რეგისტრაცია და გადასახადები)

უძრავი ქონება და საჯარო რეესტრი (რეგისტრაცია და გადასახადები)

სამოქალაქო სამართალი იცნობს ქონების ცნებას, რომელიც არის ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა ფლობა, სარგებლობა, განკარგვა და შეძენა შესაძლებელია შეუზღუდავად, თუ ეს არ არის აკრძალული კანონით ან არ ეწინააღმდეგება ზნეობის ნორმებს. თავის მხრივ, ნივთი...

читать далее
რა არის არბიტრაჟი? მისი მნიშვნელობა კომერციულ დავებში

რა არის არბიტრაჟი? მისი მნიშვნელობა კომერციულ დავებში

დღევანდელ მსოფლიოში არსებულმა გლობალიზაციის პროცესებმა თუ ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებამ გავლენა მოახდინა კერძოსამართლებრივი ურთიერთბების მოწესრიგებაზე. მაშინ, როდესაც სულ უფრო და უფრო იზრდება სხვადასხვა ეროვნების მქონე პირებს შორის სამოქალაქო სამართლებრივი...

читать далее
რა არის აუთსორსინგი?

რა არის აუთსორსინგი?

აუთსორსინგის განმარტება შესაბამისი სპეციალიზაციის მქონე ადამიანური რესურსის საჭიროების შემთხვევაში კომპანიას უწევს არჩევანის გაკეთება - მას შეუძლია შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე აიყვანოს თანამშრომელი ან ურთიერთობა დაამყაროს პირთან, რომელიც მომსახურების...

читать далее