უძრავი ქონება და საჯარო რეესტრი (რეგისტრაცია და გადასახადები)

უძრავი ქონება და საჯარო რეესტრი (რეგისტრაცია და გადასახადები)

სამოქალაქო სამართალი იცნობს ქონების ცნებას, რომელიც არის ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა ფლობა, სარგებლობა, განკარგვა და შეძენა შესაძლებელია შეუზღუდავად, თუ ეს არ არის აკრძალული კანონით ან არ ეწინააღმდეგება ზნეობის ნორმებს. თავის მხრივ, ნივთი...

read more
რა არის არბიტრაჟი? მისი მნიშვნელობა კომერციულ დავებში

რა არის არბიტრაჟი? მისი მნიშვნელობა კომერციულ დავებში

დღევანდელ მსოფლიოში არსებულმა გლობალიზაციის პროცესებმა თუ ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებამ გავლენა მოახდინა კერძოსამართლებრივი ურთიერთბების მოწესრიგებაზე. მაშინ, როდესაც სულ უფრო და უფრო იზრდება სხვადასხვა ეროვნების მქონე პირებს შორის სამოქალაქო სამართლებრივი...

read more
რა არის აუთსორსინგი?

რა არის აუთსორსინგი?

აუთსორსინგის განმარტება შესაბამისი სპეციალიზაციის მქონე ადამიანური რესურსის საჭიროების შემთხვევაში კომპანიას უწევს არჩევანის გაკეთება - მას შეუძლია შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე აიყვანოს თანამშრომელი ან ურთიერთობა დაამყაროს პირთან, რომელიც მომსახურების...

read more
Importance of Tax and Accounting Services

Importance of Tax and Accounting Services

A business is not easy to set up. In the dynamic landscape of modern business where every decision counts, the importance of tax and accounting systems should not be underrated. These services provide financial stability and compliance for businesses of all sizes,...

read more